C.Hartwig Szczecin: Spedytor godny zaufania
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Morska Agencja Gdynia
TT-Line - Green Ship
MAEM
Polska Morska

„Laur Bałtyku” – Laureaci

2023

Wojciech Ślączka

za skuteczne działania, które doprowadziły do przekształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie w Politechnikę Morską. Podniesiony w ubiegłym roku status uczelni do rangi Politechniki, podkreśli techniczny charakter kierunków kształcenia i prowadzonych badań oraz otworzy nowe możliwości rozwoju.

2022

Urząd Morski w Szczecinie

za sprawne i terminowe przeprowadzenie wieloetapowej, kompleksowej modernizacji toru wodnego Świnoujście–Szczecin. Modernizacja ta, w ostatnim etapie, objęła pogłębienie toru wodnego na odcinku około 62 km do 12,5 m, z równoczesnym jego poszerzeniem w dnie do 100 m, co zwiększa maksymalne zanurzenie jednostek pływających do 11 m. Przedsięwzięcie to, o strategicznym znaczeniu nie tylko dla portów w Szczecinie i Policach, ale także dla miasta Szczecina i całego regionu, zapewnia osiągnięcie przez port w Szczecinie powszechnych standardów europejskich.

2019

Jacek Wiśniewski

jako wyraz uznania za ponad 20-letnią działalność na rzecz gospodarki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju żeglugi promowej oraz serwisu Linii Zachodniej Afryki.

Od wielu lat czynnie uczestniczy Pan w pracach Związku Armatorów Polskich, wcześniej jako Wiceprezes ZAP, obecnie jako Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Ponadto aktywnie wspiera Pan organizację Kongresu Morskiego w Szczecinie, jak również z zaangażowaniem udziela się na forum międzynarodowym w pracach Europejskiego Zrzeszenia Armatorów ECSA oraz w pracach polskiej sekcji BIAC przy OECD.

2018

Arkadiusz Świech

jako wyraz uznania za dotychczasową działalność na rzecz gospodarki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu stoczniowego, poprzez aktywne uczestnictwo w pracach takich organizacji jak Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Rady Interesantów Portu Szczecin czy Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, który powstał z Pana inicjatywy.

To między innymi dzięki Pana wieloletniemu i skutecznemu lobbingowi, w tym roku po raz pierwszy w historii, w ramach regionalnego programu operacyjnego, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży stoczniowej będą mogły zdobyć wsparcie ze środków Unii Europejskiej.

Podkreślenia również wymaga Pana aktywny udział w działaniach na rzecz polepszenia sytuacji firm stoczniowych na terenie całego kraju, a kierowana przez Pana firma Finomar sp. z o.o. jest jednym z liderów w odradzającej się branży stoczniowej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

2017

Jerzy Wójtowicz

jako wyraz uznania za długoletni i wybitny wkład w rozwój polskiej gospodarki morskiej, realizowany poprzez wieloletnie, sprawne zarządzanie firmą C.Hartwig Szczecin i jej skuteczne sprywatyzowanie bez udziału obcego kapitału oraz poprzez aktywne uczestnictwo w pracach najważniejszych krajowych i międzynarodowych gremiów logistycznych, jak np.: Polska Izba Spedycji i Logistyki, Rada Interesantów Portu Szczecin, Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, CLECAT czy FIATA.

Zgodnie z sugestią Laureata na początku lat 70-tych, przy okazji pierwszej wysyłki na eksport nawozu dwuskładnikowego, ówczesna Dyrekcja ZCH Police podjęła decyzję o budowie zakładowego portu morskiego w Policach.

Laureat, wobec braku szans na utworzenie w ramach sieci TEN-T oddzielnego korytarza środkowoeuropejskiego, skutecznie propagował na różnych europejskich forach, ideę uzupełnienia istniejącego Baltic Adtriatic Corridor o odgałęzienie do portów Szczecina i Świnoujścia, co w listopadzie 2013 roku stało się faktem.

Brał aktywny i skuteczny udział w opracowaniu obecnej koncepcji funkcjonowania Herring Szczecin jako imprezy organizowanej przez całe środowisko gospodarki morskiej naszego miasta i do dziś jest członkiem Komitetu Organizacyjnego tej imprezy.

2016

Piotr Krzystek

jako wyraz uznania za wybitny wkład w rozwój szeroko rozumianej gospodarki morskiej w Szczecinie, podczas sprawowania przez Pana funkcji Gospodarza Miasta przez trzy kolejne kadencje.

Wizja i strategia rozwoju miasta zawsze opierała się na koronnym atucie, jakim jest portowy i morski charakter Szczecina. Szeroko rozumiany dostęp do wody, mocno podkreślany w programie konsultacji społecznych „Szczecin 2020” i strategia zarządzania marką „Szczecin Floating Garden 2050”, przekłada się na konkretne przedsięwzięcia i inwestycje, zarówno w czysto gospodarczym, jak i kulturalno-społecznym ujęciu.

Jako przykłady powyższych działań należy wymienić: finały regat The Tall Ship Races, renowację nadodrzańskich bulwarów i uczynienie z nich reprezentacyjnego miejsca, rozwój infrastruktury żeglarskiej nad Odrą, reaktywacja Łasztowni – pretendującej do miana „nowego serca Szczecina”, wspieranie sztandarowych pomysłów służących aktywizacji szczecińskiego portu, tj. pogłębienia toru wodnego do 12,5 metra oraz modernizacji dojazdu drogowego do portu, aktywne uczestnictwo w organizacji Międzynarodowego Kongresu Morskiego, organizacja Dni Skandynawskich oraz wspieranie branży morskiej poprzez Morską Strefę Przemysłową i Strefę Północ, działania mające na celu reaktywację zawodów z branży okrętowej w szkołach średnich, a także wspieranie morskiego szkolnictwa wyższego w Szczecinie.

2015

Krystyna Pohl

jako wyraz uznania za wybitny wkład w rozwój szczecińskiego dziennikarstwa i twórczości marynistycznej.

W czasie długoletniej i wciąż trwającej kariery dziennikarskiej stworzyła setki artykułów, opisujących barwne losy marynarzy, urodę statków i niełatwe często sprawy armatorów. Swoje artykuły o ludziach morza opierała nie tylko na opowieściach marynarzy, ale także na własnych doświadczeniach, jako uczestniczki rejsów statkami pełnomorskimi.

Z fascynacji do statków zrodziły się książki o Stoczni Szczecińskiej, z poczucia dumy z posiadania przez Polskę wielu wybitnych dowódców statków stworzony został cykl książek o kapitanach, w imię uznania dla dokonań żeglarzy poświęciła im oddzielną, pasjonującą opowieść.

Jest wielką ambasadorką spraw morskich oraz najlepszą propagatorką wiedzy i tradycji morskiej, co zostało docenione licznymi nagrodami, m.in. Ligi Morskiej i Rzecznej.

2014

dr Adolf Wysocki

jako wyraz uznania za długoletni i wybitny wkład w rozwój polskiej gospodarki morskiej, realizowany poprzez sprawowanie funkcji Sekretarza Generalnego Związku Armatorów Polskich oraz poprzez uczestnictwo w pracach najważniejszych międzynarodowych gremiów żeglugowych, w tym w Europejskim Stowarzyszeniu Związku Armatorów (ECSA).

Jako Sekretarz Generalny Związku Armatorów Polskich od lat bronił interesów polskich armatorów, zabiegał, by działali w warunkach równej konkurencji oraz w najkorzystniejszym otoczeniu prawnym.

Zaangażowanie i aktywność Laureata znane jest również krajach nadbałtyckich, w tym szczególnie w Finlandii, o czym świadczy objęcie funkcji konsula honorowego Finlandii w Polsce.

2013

Laura Hołowacz

jako wyraz uznania za podejmowanie szeregu inicjatyw na rzecz ułatwienia transportu kontenerów, ładunków ponadnormatywnych na terenie miasta oraz ułatwienia dostępu do portu od strony lądu.

Wyróżnienie jest również wyrazem uznania za podjęcie twórczej inicjatywy odbudowy i rewitalizacji zabytkowego budynku Starej Rzeźni na rzecz przyszłej siedziby firmy, mającego spełniać także funkcję ogólnodostępnego przyportowego centrum społeczno-kulturalno-biznesowego, co doprowadzi również do ożywienia Łasztowni - historycznego centrum portowego Szczecina.

2012

Paweł Szynkaruk

jako wyraz uznania dla działań na rzecz rozwoju Polskiej Żeglugi Morskiej oraz całej krajowej branży żeglugowej. Paweł Szynkaruk już od siedmiu lat stoi za sterem największego polskiego armatora i z powodzeniem prowadzi Spółkę przez fale ogólnoświatowego kryzysu. Zainicjowany przez Pawła Szynkaruka program odnowy tonażu PŻM, przewidujący budowę 38 statków, to inwestycje o wartości ponad miliard dolarów i nowe miejsca pracy dla setek polskich marynarzy. Polska Żegluga Morska co roku zwiększa swój potencjał przewozowy, znakomicie radząc sobie w warunkach globalnej konkurencji. Zdobywa nie tylko ładunki, ale także najwyższe oceny instytucji oceniających standardy bezpieczeństwa.

Paweł Szynkaruk oprócz codziennej pracy na stanowisku dyrektora naczelnego PŻM, przewodniczy również działaniom Związku Armatorów Polskich oraz reprezentuje Ludzi Morza na arenie krajowej oraz zagranicznej. W środowisku morskim jest znany jako wysokiej klasy menadżer oraz osoba ciesząca się powszechnym szacunkiem.

2011

Ryszard Karger

jako wyraz uznania za długoletnie działania na rzecz rozwoju Polskiej Żeglugi Morskiej oraz całej krajowej branży żeglugowej. Jako najwyższej klasy shippingowiec miał odwagę podejmowania decyzji, które stawały się kamieniami milowymi rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Zakup jednostek z Funduszu Antyczarterowego, zorganizowanie linii do Zachodniej Afryki, stworzenie stałego połączenia pomiędzy Polską a Skandynawią, przełamywanie kolejnych barier w wielkości tonażu, zainicjowanie niekonwencjonalnych sposobów finansowania zakupu statków, to tylko niektóre z długiej listy śmiałych pomysłów Ryszarda Kargera, które do dziś dnia budzą podziw całego środowiska żeglugowego.

2010

Anna Wypych-Namiotko

jako wyraz uznania dla podejmowanych przez Panią działań i inicjatyw, w dążeniu do przywrócenie znaczenia pojęciu „Gospodarka Morska”, czego przykładem powołanie Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej (zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.09.2008), przedsięwzięcia zmierzające do sfinalizowania pakietu zachęt pn. „tonnage tax scheme” ukierunkowanych na powrót floty pod banderę narodową, czy też uchwalenie deklaracji pn. „Partnerstwo dla Morza”.

2009

dr Elżbieta Marszałek

jako wyraz uznania dla podejmowanych działań i inicjatyw, ukierunkowanych na przywrócenie znaczenia rzeki Odry na gospodarczej i turystycznej mapie kraju. Tego przykładem szczególnym jest skonsolidowanie grona entuzjastów, władz samorządowych i administracyjnych gmin nadodrzańskich wokół idei i organizacji corocznego spływu „Flis Odrzański”.

2008

nie przyznano

2007

Robert Krupowicz – Wojewoda Zachodniopomorski

jako wyraz uznania i wsparcia podejmowanych działań i inicjatyw, ukierunkowanych na wzrost rangi i znaczenia Województwa Zachodniopomorskiego na polityczno-gospodarczej mapie kraju, czego szczególnym przykładem było skonsolidowanie środowiska wokół idei oraz skuteczne przeforsowanie decyzji o lokalizacji projektu budowy Terminala Gazowego LNG w Świnoujściu.

„Bursztynowy Laur Bałtyku” – Laureaci

2023

Heavy Lift Service Sp. z o.o.

za wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w przeładunkach sztuk ciężkich i częściowe uratowanie rynku przeładunków tzw. project cargo dla szczecińskiego portu po sprzedaży dźwigu pływającego „Gucio”.

2019

Net Marine - Marine Power Service Sp. z o.o.

jako podziękowanie za ogromny wkład w rozwój morskiej branży remontowej jednostek pływających.

W ubiegłym roku, realizując swój cel konsolidacji rynku usług morskich, Grupa Net Marine sfinalizowała zakup Spółki STOCZNIA POMERANIA w Szczecinie, zwiększając tym samym swój potencjał w zakresie komplementarności oferowanych usług.

2018

C.Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi sp. z o.o.

Firma w bieżącym roku obchodzi nie tylko 160-lecie jej założenia, ale również 100-lecie przejęcia przez Skarb Państwa 95% akcji w przedsiębiorstwie. Było to niezbędne ponieważ Gospodarce Odrodzonej Polski potrzebna była w jej strukturach firma ze znajomością rynków międzynarodowych i doświadczeniem w obsłudze handlu zagranicznego.

C.Hartwig Szczecin jest jedną z największych firm spedycyjnych z polskim kapitałem, od lat ciesząca się mocną pozycją na rynku usług spedycyjnych a dzięki ciągłym inwestycjom odpowiadającą na wciąż zmieniające się potrzeby swoich kontrahentów.

Żegluga Polska SA

jako upamiętnienie historycznego wydarzenia, kiedy to sto lat temu w Krakowie, w kamienicy przy Rynku Głównym, pod nazwą Żegluga Polska, ustanowiono Stowarzyszenie z Ograniczoną Poręką.

Dzisiaj Żegluga Polska to grupa kapitałowa, która sprawuje nadzór właścicielski nad statkami należącymi do największego polskiego armatora jakim jest Polska Żegluga Morska.

2017

Fosfan SA

jako wyraz uznania i podziękowanie za ponad 70-letni wkład Firmy w działania na rzecz rozwoju szeroko rozumianej gospodarki morskiej w Naszym Regionie.

Nagroda stanowi wyróżnienie za umiejętnie połączenie wytwarzania wysokiej jakości nawozów rolniczych produkowanych w oparciu o najnowocześniejsze zdobycze nauki i techniki z jednoczesnym prowadzeniem działań, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego.

Za działania na rzecz rozbudowy i modernizacji nabrzeży i placów składowych w zarządzanym przez Firmę Porcie Nad Odrą w Szczecinie.

Jako docenienie prospołecznych inicjatyw Firmy na rzecz najbliższego otoczenia, a także miasta i regionu.

2016

Bulk Cargo–Port Szczecin sp. z o.o.

w XXV-lecie istnienia firmy, jako wyraz uznania za konsekwentne realizowanie najwyższej jakości usług portowo-logistycznych.

Bulk Cargo–Port Szczecin Sp. z o.o. to największa spółka przeładunkowo-składowa w porcie szczecińskim, świadcząca kompleksowe usługi portowe, posiadająca najgłębsze nabrzeża i doskonałą lokalizację. Dzięki nieustannym inwestycjom w infrastrukturę, sprzęt i szkolenia pracowników, Firma stale podnosi jakość świadczonych usług, odpowiadających najwyższym standardom nowoczesnych portów.

2015

Unity Line Limited sp. z o.o.

jako wyraz uznania za konsekwentne realizowanie najwyższej jakości usług w przewozach promowych, przez dwadzieścia lat istnienia firmy.

Flota Unity Line gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa oparty o nowoczesne rozwiązania techniczne. Cele strategiczne firmy w zakresie zabezpieczenia to zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów podczas podróży, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz ochrona środowiska naturalnego. Wdrożony na promach unikatowy program ekologiczny, który zakłada korzystanie przez jednostki w portach skandynawskich i polskich z energii elektrycznej zamiast klasycznego spalania paliwa, to jeden z przykładów takich działań. Niezawodność stosowanych systemów potwierdzają liczne certyfikaty, a przyjęte standardy działania i nadzoru cenione są na całym świecie.

2014

Magemar Sp. z o.o.

jako wyraz uznania za 15-letni wkład firmy Magemar Sp. z o.o. w działania na rzecz integracji oraz promocji i rozwoju szeroko rozumianej Gospodarki Morskiej w Województwie Zachodniopomorskim.

Poza prowadzeniem podstawowej działalności gospodarczej Spółka ceniona jest za zaangażowanie i wkład w propagowanie historii naszego miasta i regionu, zwłaszcza jej morskiego charakteru. Z wielkim uznaniem przyjęliśmy wiadomość o zakupie i odrestaurowaniu brytyjskiego statku THPV Bembridge z 1938 roku., który jest nie tylko siedzibą Spółki, ale przede wszystkim kolejną atrakcją turystyczną Szczecina, wzbogaconą o studio digitalizacji archiwaliów morskich oraz muzeum statku i jego historii. Bembridge stał się też wizytówką szczecińskiego portu i miejscem spotkań branży morskiej.

2013

Unibaltic Sp. z o.o.

jako wyraz uznania za 10-letni wkład firmy Unibaltic Sp. z o.o., w działania na rzecz rozwoju szeroko rozumianej Gospodarki Morskiej naszego regionu.

Nagroda stanowi podziękowanie i wyróżnienie za kontynuację i konsekwentny dynamiczny rozwój floty oraz fakt, że Państwa Firma zatrudnia wyłącznie polskich oficerów i marynarzy. W opinii Kapituły, Firma Unibaltic jest nowocześnie prowadzonym przedsiębiorstwem, które opracowało własny, niepowtarzalny system zarządzania, jednoznacznie kojarzący się z jawnością i sprawnością działania przedsiębiorstwa.

2012

Fast Terminals Sp. z o.o.

jako wyraz uznania i szacunku za 20-letni wkład firmy Fast Terminals Sp. z o.o. w działania na rzecz rozwoju szeroko rozumianej gospodarki morskiej naszego regionu. Nagroda stanowi wyróżnienie i jednocześnie podziękowanie za realizację 20 lat temu cennej i ważnej inwestycji - wybudowania w szczecińskim porcie nowoczesnego terminalu drobnicowego, a następnie zorganizowanie i konsekwentną kontynuację regularnych połączeń żeglugowych ze Szczecina do portów Wielkiej Brytanii i Irlandii.

2011

Euroafrica Linie Żeglugowe (ESL)

za 20-letni wkład firmy Euroafrica Linie Żeglugowe (ESL) w działania na rzecz rozwoju szeroko rozumianej gospodarki morskiej. W ostatnich dwóch latach Firma dokonała zakupu pięciu statków typu box shape-double skinned, wprowadzonych do eksploatacji na Linii Afryki Zachodniej , tym samym zwiększając swój potencjał przewozowy o ponad 30%. Od lat Euroafrica jest również liderem w przewozach kakao w technologii konwencjonalnej do portów Bałtyckich, a także wschodniej części Morza Śródziemnego.

Polska Żegluga Morska P.P.

za 60-letni wkład Polskiej Żeglugi Morskiej w działania na rzecz rozwoju szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Nagroda stanowi podziękowanie i wyróżnienie za wniesienie znaczącego wkładu w utrzymywaniu silnej pozycji rynkowej Polskiej Żeglugi Morskiej jako globalnego armatora oraz podtrzymywanie rozwoju firmy poprzez realizację bardzo ambitnego programu odnowy floty. Od lat PŻM zajmuje czołowe miejsce  w krajowej branży żeglugowej, należąc jednocześnie do grona najlepszych przedsiębiorstw transportowych w Polsce. Szczególne uznanie mogą również budzić działania Polskiej Żeglugi Morskiej jako czołowego pracodawcy regionu, zatrudniającego co roku setki nowych pracowników. Na oddzielną uwagę zasługuje zaangażowanie PŻM na rzecz rozwoju edukacji młodzieży oraz wspieranie wszelkich inicjatyw służących kształtowaniu kultury Ludzi Morza.

2010

TUiR Warta SA
za 90-letni wkład w rozwój i umacnianie ubezpieczeń morskich w Polsce, gwarantujących finansowe bezpieczeństwo funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugowych, stoczniowych i portowych zmagających się w codziennym trudzie z niebezpieczeństwami morza i żywiołami natury.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
za 60-letni wkład spółki w działania na rzecz rozwoju szeroko rozumianej gospodarki morskiej a także podziękowanie i wyróżnienie za sprawną restrukturyzację spółek portowych, rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury portowej oraz śmiałe i konsekwentne wykorzystanie dotacji unijnych w celu realizacji kluczowych inwestycji w portach w Szczecinie i Świnoujściu.

„Specjalny Laur Bałtyku” – Laureaci

2017

śp. Elżbieta Peta

na co dzień nie tylko oddawała się bez reszty swojej pracy zawodowej, ale przede wszystkim była zaangażowana w wiele wydarzeń z branży borskiej i aktywnie działała w organizacjach związanych z gospodarką morską.

Wielu z nas znało Ją bardzo dobrze i szanowało. Przez kilkanaście lat piastowała funkcję Przewodniczącej Polskiego Związku Maklerów, Członka Zarządu Rady Interesantów Portu Szczecin czy też Członka Zarządu Biura Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu. Jej opinia była zawsze głosem bardzo szanowanym i często decydującym.

Zaznaczyć również trzeba Jej aktywny i skuteczny udział w opracowaniu obecnej koncepcji funkcjonowania Herring Szczecin jako imprezy organizowanej przez całe środowisko gospodarki morskiej naszego miasta.

Zapamiętamy również Elę jako aktywnego do końca członka Komitetu Organizacyjnego, ale także jako osobę, która jeszcze nie tak dawno prowadziła tę imprezę. Niemal co roku każdy z nas widział śp. Elę wręczającą nagrody najbardziej zasłużonym z naszej branży.

2015

Jan Stasiak

jako podziękowanie za dotychczasową działalność na rzecz szczecińskiego portu i gospodarki morskiej. Laur jest też ukłonem dla dużej portowej rodziny Stasiaków - pionierów portu, czyli ojca Tadeusza i dziadka Stanisława – wiślaków z Płocka.

2014

Związek Armatorów Polskich

jako wyraz podziękowania za 85 lat reprezentowania interesów polskich armatorów na arenie międzynarodowej, za podejmowanie ważnych i strategicznych działań ukierunkowanych na konsolidację przedsiębiorstw branży morskiej oraz aktywne kształtowanie polityki morskiej kraju.

2013

Izba Celna w Szczecinie

jako wyraz uznania za dokonania szczecińskiej Izby Celnej dla Gospodarki Morskiej regionu zachodniopomorskiego i wspierania likwidacji różnorakich barier w transporcie morskim poprzez codzienne działania na terenie Portu w Szczecinie.

2011

Rada Interesantów Portu Szczecin

Uzasadnieniem przyznania tej nagrody jest całokształt działań na rzecz utrzymania zerowej stawki VAT na usługi portowe, obniżenia stawki podatku od dzierżawy wieczystej z 3% do 0,3% na terenie szczecińskiego portu, lobbowania na rzecz pogłębienia toru wodnego Świnoujście - Szczecin do 12,5 m oraz przywrócenia właściwego znaczenia Gospodarce Morskiej w Regionie Zachodniopomorskim.